Jdi na obsah Jdi na menu
 


HISTORIE Rapotického sboru

Z kroniky SDH Rapotice 

 

Kronika sboru dobrovolných hasičů Rapotice byla založena dne 20. března 1949 a na její první straně je slib hasiče:

Připomeňme si ho hned na začátku:

,,Slibujeme při všem co je nám svato a v plné shodě se svým svědomím a přesvědčením, že budeme věrně sloužiti vlasti,republice Československé a svůj život ochotně dáme na její obranu a za její svobodu.

Slibujeme, že budeme poslušni presidenta a vlády Československé republiky, všech zákonů a nařízení, všech nadřízených činovníků a bez odmluvy plniti jejich nařízení, hasičské stanovy a řády,vždy a všude i v nebezpečí, bez váhání a bez odporu.

Slibujeme, že budeme tělem i duší připraveni pomoci bližnímu, že budeme druh druha milovati, k sobě bratrsky věrně státi v nebezpečí se neopouštěti, ale až do konce se brániti, jak nám káže mužná čest a vědomí povinnosti občanských a hasičských."      

TAK SLIBUJEME!

 

V kronice je na prvních stránkách označeno hasičství jako idea lásky člověka k člověku, pomoci těm, kteří pomoc potřebují. Je to nezištné dávání do služeb bližního všechno co máme - sílu, zdraví a někdy i život.Těmito slovy byla formulována idea hasiče idealisty a to slovy vzdělavatele pana Václava Jandy.

První zápis o založení kroniky hasičů v Rapoticích se datuje ke dni 20. března roku 1949, kde se doslova píše: "Ve výborové schůzi SDH v Rapoticích konané dne 6. března 1949 bylo schváleno zakoupení pamětní knihy pro hasičský sbor. Vedením a zápisy pověřen vzdělavatel. Dále bylo schváleno doplnění činnosti za předcházející období a to z doložených písemností." Pod tímto zápisem jsou podepsaní:

Václav Janda, vzdělavatel a dále potom členové výboru pánové Jan Liška a Jakub Němec

VLASTI ZDAR-OHNI ZMAR.S tímto heslem začíná zpětný přehled dějin SDH v Rapoticích v kronice místního sboru.

SDH v Rapoticích byl založen v roce 1913. Tedy za doby mocnářství Rakousko-Uherského.Tehdy se dohodli pánové starosta obce František Soukop, Jan Liška, František Strnad a Jakub Němec, že vytvoří zřizující výbor pro ustavení sboru. Vyhlásili náborovou akci a v rámci této akce se přihlásilo celkem 33 občanů.

8. prosince 1913 se konala ustavující valná hromada, na které byli zvoleni první funkcionáři sboru. Vzhledem k ekonomické situaci nebylo možno zajistit vybavení (oblečení a výzbroj) pro všechny přihlášené členy a proto bylo dohodnuto, že bude stanoveno 11 činných členů pro vykonávání hasičské služby v obci. Ostatní budou potom vedeni jako členové přispívající.

V kronice je uveden stav činných členů z 10. ledna 1914. Jednalo se o pány: Josef Tesař, Jan Tesař, Jan Tesař, Jan Irovský, Josef Harák, Jan Holík, Jan Liška, Jan Oplatek, František Soukop, František Liška, František Matoušek, František Pelc.

ostatní členové přispívali nejméně 2 koruny ročně ve prospěch sboru, jako členové přispívající.

Dne 22. ledna 1914 byl zvolen jako náčelník sboru bratr Josef Tesař, jako první podnáčelník bratr František Liška, jako druhý podnáčelník bratr Jan Holík, jednatelem potom bratr Kliment Chlupáč a jako pokladník bratr Jan Holík. Rok 1914 přináší mnohé turbulence ve sboru, kdy někteří členové opouští řady sboru, ale na druhé straně vstupují noví členové a tak není činnost sboru narušena a dne 19. března je SDH v Rapoticích přijat do župy ,,Svatopluka ČECHA", jako 42.sbor.

Již 27. dubna 1914 došlo k projednání koupě stejnokrojů pro činné členy, obstarání stroje a určení místa pro postavení skladiště pro stroj. Tím se dostala činnost SDH z přípravné fáze do aktivní činnosti. Těsně před první světovou válkou je zakoupena stříkačka a jak se doslova píše v kronice: ,, Právě v tom nejlepším, když začíná skutečná činnost sboru, vypukla válka."

Začátek první světové války je popsán v kronice zcela spontánně následujícími slovy: Do spolkové činnosti a bratrské spolupráce ve sboru zasahuje druhá rána. Jenže teď nejsou věci osobní, v okruhu vesnice, ale zkáza pro celý stát vlastně celý svět. Činní členové odchází na frontu, spolková činnost je přerušena, všechno myšlení upjato je jen k válečnému běsnění a bídě bez konce. Ve válce teprve poznává jeden druhého a ti, kteří byli vyznavači hasičského idealismu a měli to štěstí, že byli brzy vrátili, znovu se chápou práce a tvoří s mladými nadšenci spolupracovníky nový základ hasičského sboru. Stav členů se stále mění.

Z července 1916 je dochovaná první informace, protokol o založení žňových hlídek. Z protokolu plyne následující:

Je podrobně popisováno, jak se má člen hlídky chovat. Bylo přísně zakázáno navštěvovat v době hlídky hostinec, dále bylo popsáno jak zasahovat při vypuknutí požáru, jeho lokalizování. Zde se ovšem ukazuje i to, že členové hasičských sborů byli nositelé přísné, i když dobrovolné kázně. Toto je přesně popsáno v dokumentu z této doby následovně: ,, SLUŽBU MAJÍCÍ HASIČ JE NEJEN OPRÁVNĚN, NÝBRŽ I POVINEN KAŽDÉHO, KDO BY PO 10 HODINĚ VEČERNÍ NOČNÍ KLID RUŠIL, K POŘÁDKU VYZVÁTI A V PŘÍPADĚ NEPOSLECHNUTÍ PŘEDSTAVENSTVU OBCE KU POTRESTÁNÍ OHLÁSIL"

I v době tak těžké jakou byla válka, sbor prováděl svoji činnost, pro kterou byl založen.

Kronika popisuje velice emotivně období 28.října 1918 a to následujícími slovy :

,, zpěv národních písní nesl se k obloze, slzy radosti lesky se v očích nejotoužílejších, neznámí lidé si tiskli ruce a objímali se v tom chtivém přívalu štěstí všech .Toho dne čeští lidé poprvé procítili nádherný pocit příslušenství k svobodnému národu.

Konec první světové války a návrat členů znamená novou etapu v budování sboru. Kronika popisuje činnosti v jednotlivých letech a to včetně informací o nových členech, ale pozornost je věnována i odchodu zasloužilých členů, jako tomu bylo například v roce 1933, kdy je doslovný zápis v kronice následující: Zemřel dlouholetý činný člen a obětavý funkcionář sboru Jan Tesař. Z peněz hasičské pokladny zakoupen věnec a v den pohřbu všichni bratři doprovodili jeho tělesné pozůstatky na hřbitov do Popovic. U hrobu promluvil jménem sboru se rozloučil bratr starosta.

V roce 1934 je oslaveno dvacáté výročí vzniku sboru. Byl vytvořen fond pro zakoupení motorové stříkačky. Bylo stanoveno, že čistý výtěžek ze zábav a divadel bude sloužit jako základ pro uvedený fond.

V roce 1935 se v kronice objevuje, že dne 18. prosince byl zvolen nový president. Doslovně je možno se dočíst: Byl zvolen druhým prezidentem republiky, dobrý spolupracovník pana T.G.MASARYKA, tehdejší ministr zahraničních věcí DR. Edward Beneš.

14.září 1937 je v kronice zapsán jako den, kdy zemřel T.G.Masaryk. K uctění jeho památky se sešli členové sboru ve slavnostních stejnokrojích.

Zajímavou informací v kronice je založení ženského sboru a to v roce 1938. Kronika uvádí první členky a to: Josefa Oplatková, Růžena Šustrová, Marie Tesařová, Alžběta Koláčná, Libuše Ješinová, Vojtěška Pechová, Jarmila Křivánková, Božena Pechová, Bohumila Lišková a Zdenka Henialová. I v tomto roce je zmíněno úmrtí dlouholetého člena Evžena Valy.

Rok 1939 a to leden je v kronice zmíněn zejména tím, že byla pojištěna motorová stříkačka proti požáru a to u vzájemné hasičské pojišťovny.

Kronika ovšem věnuje pozornost roku 1945 a to slovy: "Opět byla vztyčena na hradě pražském presidentská vlajka, na niž je nesmrtelné heslo: Pravda vítězí"

Zajímavá událost se stalo v roce 1947, kdy se bratři ze sboru setkali s prezidentem Dr. Benešem a to na jeho vlastním letním sídle na zámku v Náměšti nad Oslavou. Jak doslova píše kronikář-ve vycházkových uniformách.

I úmrtí Dr.Beneše je věnován text v kronice ze dne 3.září 1948. V kronice se doslova píše: "Zemřel druhý prezident naší republiky Dr. Edward Beneš."

Rok 1949 je v kronice zmíněn v souvislosti s předáním a svěcením automobilu. Jedná se o krátké vyjádření pro automobilovou stříkačku. V kronice se dochoval originální plakát k tomuto významnému datu, kde je uveden pořad dne pod názvem: SLAVNOST PŘEDÁNÍ A SVĚCENÍ AUTOMOBILOVÉ STŘÍKAČKY. Jen pro zajímavost budíček již v 6 hodin a k poslechu hrála hudba pana Fišery. Slavnost se uskutečnila dne 29.května 1949 a konala se ve dvou hostincích v obci.

Kronika věnuje pozornost i 7. srpnu 1949, kdy došlo k poklepu základního kamene místní Sokolovny.

Bohužel tímto datem došlo k přerušení v zápisech kroniky SDH v Rapoticích a to na dlouhou dobu a to až do 2.ledna 1992. Na členské schůzi dne druhého ledna 1992 bylo rozhodnuto, že kronika bude zpětně doplněna a to až od září 1949.

Kusou informací je zápis v kronice dne 15. července 1973, kdy se uskutečnila mezinárodní soutěž požárních družstev v Brně a to 10.-14. července 1973, kde se díky aktivnímu členovi SDH podařilo zachytit zápisy zahraničních účastníků. Bohužel již nikdo nezjistí, kdo kroniku na místo soutěže dopravil a zajistil zápis členů zahraničních delegací a to v jejich mateřském jazyce. Kronika byla postupně doplňována informacemi a to do roku 1950. Tyto informace byly zjišťovány na základě písemností, které dostal nový kronikář od pana Milana Macháta (čest jeho památce) a postupně byly dopisovány do kroniky. Informace z roku 1950 věnují pozornost úmrtí faráře Dopity, jehož pohřbu se zúčastnili bratři SDH i nová stříkačka. Kronika byla tedy postupně doplněna až do dnešní doby a to informacemi z činnosti sboru, členskou základnou až po aktuální činnost. V současnosti je kronika doplňována aktuálními informacemi a tento krátký přehled činnosti od roku 1913 by bylo dobré ukončit minutou ticha...........za všechny zemřelé členy sboru dobrovolných hasičů v obci Rapotice, kteří se svojí činností podíleli na činnosti pro dobrou a veřejně prospěšnou věc a dále jako poděkování všem hasičům a to jak dobrovolným, tak i profesionálním, kteří nám pomáhají dnes a každý den a díky nim se cítíme bezpečně v našem soukromém životě.

Díky Vám přátelé!

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

pro hasiče

(čtenář, 28. 6. 2015 12:30)

To co předvádí pan CHadim ml. je humus.Zakazuje členům,abz se nezůčastňovali jiných akcí,které nepořádá SDH,neboli on.Je to ubohé,proto se ho co nejdříve zbavte a bude pokoj.